Informatie over de

MDR (EU) 2017/745

Goedkeuringscertificaat/Biocompatibiliteit

De verklaring van overeenstemming dient tevens als goedkeuringscertificaat, aangezien de MDR het bewijs van de biocompatibiliteit van alle materialen die in direct of indirect contact komen met patiënten of gebruikers vereist.

MDR, Bijlage I, paragraaf 10.2:

De producten moeten zodanig zijn ontworpen, vervaardigd en verpakt dat de risico's van schadelijke stoffen en residuen voor de patiënten tot een minimum worden beperkt — rekening houdend met de beoogde bestemming van het product — alsmede voor het transport-, opslag- en bedieningspersoneel. Bijzondere aandacht wordt besteed aan weefsels die aan deze verontreinigende stoffen en residuen zijn blootgesteld, alsmede aan de duur en de frequentie van de blootstelling.

meer informatie over kwaliteit en veiligheid

Kwaliteits- en milieubeheer

 • DIN EN 13485 Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor regelgevingsdoeleinden
 • DIN EN 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen - esen
 • DIN EN 14001 Milieubeheersystemen - eisen

PDF

ISO 13485 certificaat (Engels)

ISO 9001 Certificaat (Engels)

ISO 14001 Certificaat (Engels)

Hergebruik van KayserBedden

KayserBedden die vóór 26 mei 2021 ter beschikking zijn geleverd, kunnen zonder beperkingen opnieuw worden gebruikt na een professionele "voorbereiding" d.m.v. reiniging, desinfectie, alsmede het testen en herstellen van de technische en functionele veiligheid.


Achtergrond:

De zogenaamde "verkoopbepaling" (art. 120, lid 4, MDR) is bedoeld om de periode waarin MDD-conforme producten die al vóór 26 mei 2021 (voor het eerst) in de handel zijn gebracht, bijvoorbeeld door een detailhandelaar beschikbaar mogen worden gesteld, te beperken.

Na 27 mei 2025 mogen deze producten niet langer beschikbaar worden gesteld/in gebruik worden genomen. Dergelijke producten die zich op die dag nog in de toeleveringsketen bevinden - d.w.z. nog niet als gebruiksklaar product aan de eindgebruiker (bv. instelling, gezin) ter beschikking zijn gesteld - zijn niet langer "verhandelbaar".

De handel in gebruikte producten valt niet onder de zogenaamde ‘verkoopregeling’ (zie MDR overweging 3 *). Dit betekent dat wanneer een product eenmaal als gebruiksklaar product aan de eindgebruiker (bv. instelling, gezin) ter beschikking is gesteld, het verder op de markt aanbieden van dit product buiten het toepassingsgebied van de MDR valt.

* MDR, Juridische kennisgeving, overweging 3: “Deze verordening beoogt niet de regels betreffende het verder op de markt aanbieden van medische hulpmiddelen die reeds in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld in verband met de verkoop van gebruikte hulpmiddelen, te harmoniseren.“

Bron: Federaal Ministerie van Volksgezondheid NAKI - Nationale werkgroep voor de tenuitvoerlegging van de EU-verordeningen betreffende medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek)


Definities:

Het in de handel brengen
”het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een product, met uitzondering van testproducten;“

Op de markt aanbieden
”iedere levering van een product, met uitzondering van een testproducten, met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie in het kader van een handelsactiviteit, ongeacht of dit tegen betaling dan wel gratis gebeurt;”

Bron: MDR

Levensduur en garantie op reserveonderdelen

Levensduur

De verwachte levensduur van zorgbedden ligt over het algemeen tussen 2 en 10 jaar.

De verwachte levensduur van KayserBedden is 5 jaar bij gebruik volgens de voorschriften en is te danken aan het feit dat kinderverpleegbedden gewoonlijk aan hoge belastingen worden blootgesteld.
Gebruiksomstandigheden en gebruiksfrequentie kunnen de levensduur verkorten.

Garantie op reserveonderdelen

Wij garanderen de levering van reserveonderdelen voor de verwachte levensduur.

Deze bepaling is beperkt tot onderdelen waarvan de ervaring heeft geleerd dat deze binnen de normale levensduur van KayserBedden aan slijtage onderhevig zijn. De beschikbaarheidsgarantie geldt niet voor andere onderdelen die de levensduur van het KayserBed overschrijden.

Technische veranderingen beperken eveneens de beschikbaarheidstermijn van reserveonderdelen, aangezien onze producten voortdurend worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zij altijd aan de huidige stand van de techniek en de wettelijke voorschriften voldoen wanneer zij in de handel worden gebracht. Dit is het gevolg van ons kwaliteitsbeheer en is een gebruikelijke procedure bij de vervaardiging van medische hulpmiddelen.

Onderhoud en veiligheidstechnische controles (STK

Volgens de MPBetreibV §7 zijn exploitanten van zorgbedden verplicht de veilige toestand van het medische hulpmiddel gedurende de gehele gebruiksperiode te waarborgen.

Om een veilige werking te garanderen, adviseren wij als fabrikant om minstens eenmaal per jaar een visuele en functionele inspectie d.m.v. elektrische test uit te voeren volgens DIN EN 62353.

De test volgens DIN EN 62353 omvat de volgende minimumvereiste:

 • Visuele inspectie
 • Meting van de isolatieweerstand
 • Lekstroommetingtest/li>
 • Algehele beoordeling

Gebruiksaanwijzingen

Krachtens MDR artikel 10, lid 11, worden al onze producten met een actuele gebruiksaanwijzing geleverd.

Als u een andere gebruiksaanwijzing nodig heeft (gedrukt of als PDF-bestand), bel ons dan of stuur ons een mail. Voor een snelle verwerking hebben we het bijbehorende serienummer nodig. U vindt dit op het etiket van het product.

Neem contact met ons op

Opslag en transport

Bewaar en vervoer het ongemonteerde verpleegbed als volgt:

 • In de originele verpakking,
 • beveiligd tegen stoten,
 • beveiligd tegen omvallen,
 • droog en schoon

onder de volgende omgevingscondities:

 • Temperatuurbereik voor opslag en transport: -25˚ C tot + 70˚ C
 • Luchtvochtigheid: 15 % tot 93 % rel.
 • Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

Deze informatie en andere technische gegevens staan tevens in de gebruiksaanwijzing.