Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna te noemen: de gegevens) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

Op grond van artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG), wordt onder ‘verwerking’ verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, verwijderen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende privacyverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Onze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als de Verantwoordelijke
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als de Verantwoordelijke

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Str. 12
29683 Bad Fallingbostel

Telefoon: 05163 6595
Telefax: 05163 2076


De Functionaris Gegevensbescherming bij de aanbieder is:

Thomas Mecke - Gegevensbescherming
Hagenbreite 33
37124 Rosdorf

Telefoon: 0551 29344 58


II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen recht

  • op bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG).;
  • op rectificatie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (zie ook art. 16 AVG);
  • op de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook art. 17 AVG), dan wel voor zover verdere verwerking noodzakelijk is overeenkomstig artikel 17, lid 3, AVG, op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
  • op het verkrijgen van de gegevens die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt en om deze gegevens aan andere aanbieders /verantwoordelijken door te geven (zie ook art. 20 AVG);
  • om bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 AVG. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover deze mededeling onmogelijk is of een onevenredige inspanning zou vergen. Niettegenstaande het bovenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Eveneens hebben gebruikers en betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben overeenkomstig art. 21 AVG, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6 lid 1f AVG. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verwerkt worden gewist of geblokkeerd zodra de doelstelling van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internettoegang te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze webspace provider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder meer gebruikt om het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website bent gekomen (referrer URL), onze website(s) die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectievelijke toegang, alsmede het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze website plaatsvindt, te verzamelen.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Het opslaan van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1f AGV. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist, tenzij verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is. In de overige gevallen worden de gegevens niet geheel of gedeeltelijk gewist totdat een incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessie-cookies/Session-Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de internetbrowser die u gebruikt op uw eindapparaat worden opgeslagen. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser of locatiegegevens of uw IP-adres, individueel verwerkt.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1b AGV, voor zover deze cookies gegevens verwerken met het oog op het initiëren of uitvoeren van een contract.

Als de verwerking niet het doel van het initiëren of uitvoeren van het contract dient, ligt ons legitiem belang in de verbetering van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1f AGV.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

b) Cookies van derden

Waar nodig kan onze website ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor reclamedoeleinden, analyse of de functionaliteit van onze website.

De details hiervan, in het bijzonder de doeleinden en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke cookies van derden, zijn te vinden in de volgende informatie.

c) Verwijderingsoptie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. De hiervoor benodigde stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. Bij zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden verhinderd door de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash Player wijzigen. De hiervoor benodigde stappen en maatregelen zijn ook afhankelijk van de Flash Player die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u ook de helpfunctie of de documentatie van uw Flash Player gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Hier kunt u uw cookie-instellingen wijzigen.

Contactverzoeken/contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek - zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1b AGV.

Uw gegevens worden gewist zodra uw verzoek definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke opslagverplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere uitvoering van het contract.

YouTube

We gebruiken YouTube in onze aanwezigheid op het internet om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerden. YouTube is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS.

In dit verband wijzen wij erop dat gebruikersgegevens mogelijkerwijze buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten, worden verwerkt. Dit kan leiden tot verhoogde risico's voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang te krijgen tot de gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. YouTube heeft uitsluitend toegang tot deze gegevens.

U kunt de informatie over gegevensbescherming van YouTube vinden op

https://policies.google.com/privacy

Facebook

Om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met geïnteresseerden of klanten, is ons bedrijf aanwezig op het platform Facebook.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De Functionaris Gegevensbescherming van Facebook kan worden bereikt via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een overeenkomst betreffende de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AGV. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is te vinden op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens en die hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1f AGV. Ons legitieme belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en promoten van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1a AGV ten aanzien van de platformexploitant. Overeenkomstig art. 7, lid 3 AGV kan de gebruiker deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer onze aanwezigheid online wordt opgeroepen op het Facebook-platform, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU verwerkt.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van de aanwezigheid van ons bedrijf op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van gebruikers op te stellen. Aan de hand van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld advertenties aan gebruikers binnen en buiten Facebook tonen op basis van hun interesses. Als de gebruiker bij een bezoek is ingelogd op zijn/haar account bij Facebook, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook aan de desbetreffende gebruikersaccount koppelen.

Indien de gebruiker via Facebook contact met ons opneemt, zullen de door de gebruiker bij deze gelegenheid ingevoerde persoonsgegevens worden gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden gewist zodra het verzoek van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere uitvoering van het contract.

Facebook Ireland Ltd. Kan ook cookies plaatsen voor de gegevensverwerking.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, kan de installatie van cookies worden verhinderd door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Ook cookies die reeds zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash Player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit tot gevolg hebben dat niet alle functies van Facebook in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Voor meer details over de verwerking, hoe u dit kunt voorkomen en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt wissen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Instagram

Om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met geïnteresseerden of klanten, is ons bedrijf aanwezig op het platform Instagram.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De Functionaris Gegevensbescherming van Instagram kan worden bereikt via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een overeenkomst betreffende de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AGV. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is te vinden op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens en die hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1f AGV. Ons legitieme belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en promoten van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1a AGV ten aanzien van de platformexploitant. Overeenkomstig art. 7, lid 3 AGV kan de gebruiker deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer onze aanwezigheid online wordt opgeroepen op het Instagram-platform, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU verwerkt.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van de aanwezigheid van ons bedrijf op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van gebruikers op te stellen. Aan de hand van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld advertenties aan gebruikers binnen en buiten Instagram tonen op basis van hun interesses. Als de gebruiker bij een bezoek is ingelogd op zijn/haar account bij Instagram, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook aan de desbetreffende gebruikersaccount koppelen.

Indien de gebruiker via Instagram contact met ons opneemt, zullen de door de gebruiker bij deze gelegenheid ingevoerde persoonsgegevens worden gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden gewist zodra het verzoek van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere uitvoering van het contract.

Facebook Ireland Ltd. Kan ook cookies plaatsen voor de gegevensverwerking.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, kan de installatie van cookies worden verhinderd door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Ook cookies die reeds zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash Player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van Facebook in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Voor meer details over de verwerking, hoe u dit kunt voorkomen en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt wissen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. Ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Link naar sociale media via een afbeelding of tekstlink

Wij promoten op onze website ook onze aanwezigheid op de hieronder vermelde sociale netwerken. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat er automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectievelijke server van het sociale netwerk wanneer een website wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectievelijke netwerk zelf weer te geven. Pas als er op de overeenkomstige afbeelding wordt geklikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt er door het desbetreffende netwerk informatie over de gebruiker verzameld. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat de aldus verzamelde gegevens in de VS zullen worden verwerkt.

Het gaat hier in eerste instantie om gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Als de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount van het betrokken netwerk, dan kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker aan de persoonlijke account van de gebruiker toewijzen. Tijdens interactie van de gebruiker via een ‘Delen’-knop van het respectievelijke netwerk, kan deze informatie in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker worden opgeslagen en gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie rechtstreeks aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij/zij zich afmelden alvorens op de afbeelding te klikken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de respectievelijke gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacyverklaring: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacyverklaring: https://help.instagram.com/519522125107875

Matomo (voorheen: PIWIK)

Op onze website maken wij gebruik van Matomo (voorheen: PIWIK). Het betreft open-source software waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren. Uw IP-adres, onze website(s) die u bezoekt, de website van waaruit u toegang hebt verkregen tot onze website(s) (referrer URL), de tijd die u op onze website(s) doorbrengt en de frequentie waarmee u een van onze websites bezoekt, worden verwerkt.

Om deze gegevens te verzamelen, slaat Matomo via uw internet browser een cookie op uw eindapparaat op. Deze cookie is een week geldig.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1f AGV Ons legitiem belang ligt in de analyse en optimalisatie van onze website.

Wij gebruiken echter Matomo met de anonimiseringsfunctie ‘Automatisch IP's van bezoekers anonimiseren’. Deze anonimiseringsfunctie maakt uw IP-adres twee bytes korter, zodat het niet mogelijk is om het aan u of aan de internetverbinding die u gebruikt toe te wijzen.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van de cookie door middel van een instelling in uw internetbrowser te verhinderen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder ‘Cookies’.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te stoppen door middel van de zogenaamde opt-out. Als u het vinkje weghaalt, wordt via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat opgeslagen, waardoor verdere analyse wordt voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande link moet klikken als u de cookies verwijdert die op uw eindapparaat zijn opgeslagen.


>


Google Maps

We gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te laten zien en om een routebeschrijving te geven. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde component Google Maps oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken, worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. We kunnen niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1f AGV. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door de verbinding met Google die op deze manier tot stand komt, kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden gestuurd.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen te maken in uw internetbrowser. Details hierover vindt u hierboven onder het punt ‘Cookies’.

Daarnaast is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Verder biedt Google onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie aan.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde bots, te vermijden. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’.

Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een aanvraag wordt verstuurd en vanaf welk IP-adres u gebruik maakt van het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is voor het aanbieden en waarborgen van deze dienst.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1f AGV. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in de bescherming tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of dergelijke.

Verder biedt Google onder

https://policies.google.com/privacy

verder informatie aan over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna ‘YouTube’.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’.

We gebruiken YouTube in combinatie met de privacymodus om u video’s te laten zien. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1f AGV. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze aanwezigheid op het Internet. Volgens YouTube heeft de functie ‘privacymodus’ tot gevolg dat de hieronder beschreven gegevens pas naar de YouTube-server worden verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze privacymodus wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze webpagina’s bezoekt waarop een YouTube-video is ingebed.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser weer te geven. In dit proces zal YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt, registreren en verwerken. Bovendien zal er een verbinding met het advertentienetwerk ‘DoubleClick’ van Google tot stand worden gebracht.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube de verbindingsgegevens toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen van YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

Ten behoeve van de functionaliteit en voor de analyse van het gebruiksgedrag slaat YouTube permanent via uw internetbrowser cookies op uw eindapparaat op. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Cookies’ hierboven.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties in dit verband vindt u bij Google in de

https://policies.google.com/privacy

privacyverklaringen.

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner