Leverings- en betalingsvoorwaarden


Aanbiedingen, bestellingen

Aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Annulering van vast geplaatste bestellingen kan slechts geschieden met instemming van de leverancier, waarbij aanspraken op vergoeding van kosten aan de leverancier voorbehouden blijven.

Leveringen

Leveringen binnen Duitsland geschieden franco huis vanaf een netto goederenwaarde van Euro 1000. Leveringen in het buitenland geschieden af fabriek, d.w.z. dat de verzendings- en transportkosten voor rekening van de koper zijn, tenzij anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn niet bindend en overschrijding ervan geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de geleverde goederen terug te zenden.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald. Bij betaling van de laatste termijn gaat het eigendom van de goederen automatisch over op de koper. De koper verbindt zich ertoe niet d.m.v. verkoop, inpandgeving, verhuring, uitlening of op enige andere wijze over de goederen te beschikken zolang de koopprijs niet volledig is betaald.

Doorverkoopclausule

De koper is gerechtigd onze voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt hierbij bij voorbaat alle hieruit voortvloeiende aanspraken jegens derden ter hoogte van de betreffende factuurwaarde (incl. BTW) aan ons over. Niettegenstaande deze overdracht blijft de koper gerechtigd de vorderingen te innen.

Transportschade, garantie

Onze expediteur vervoert goederen overeenkomstig de "Algemene Duitse Expediteursvoorwaarden" (ADSp). Op de kennisgeving van schade is § 438 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) van toepassing.
Daar staat:

  1. Indien verlies of beschadiging van de goederen zichtbaar is en de geadresseerde of de afzender de vervoerder niet uiterlijk bij de aflevering van de goederen op de hoogte heeft gebracht van het verlies of de beschadiging, dan wordt aangenomen dat de goederen conform de overeenkomst zijn afgeleverd. In de kennisgeving moet de schade voldoende duidelijk worden aangegeven. 

  2. De in lid 1 bedoelde aanname is ook van toepassing indien het verlies of de beschadiging niet zichtbaar was en niet binnen vijf dagen na de levering is gemeld.
  3. Vorderingen wegens overschrijding van de afleveringstermijn vervallen indien de geadresseerde de vervoerder niet binnen eenentwintig dagen na aflevering van de overschrijding in kennis stelt.
  4. Kennisgeving van schade na de levering geschiedt in de vorm van tekst. Voor inachtneming van de termijn volstaat tijdige verzending.
  5. Indien verlies, beschadiging of overschrijding van de leveringstermijn bij de levering wordt gemeld, is kennisgeving aan de persoon die de goederen aflevert, voldoende. 


De verkoper garandeert dat de producten vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten. De garantieperiode bedraagt 24 maanden. De garantie gaat in op de datum van levering. Wij nemen de garantie voor het geleverde goed in die zin op ons, dat wij de onderdelen die aantoonbaar door fabricage- of materiaalfouten defect of onbruikbaar zijn geworden, binnen de garantietermijn - bij franco retourzending - gratis en naar onze keuze repareren of een nieuw goed leveren. Transport- en montagekosten worden niet vergoed, zoals gebruikelijk.

Retourzendingen


Goederen die zonder onze toestemming worden geretourneerd, kunnen niet worden gecrediteerd. Als wij goederen terugnemen, moeten de geretourneerde goederen in hun oorspronkelijke verpakking zitten, in perfecte, verkoopbare staat verkeren, d.w.z. volledig functioneel en niet vuil of bekrast zijn. Voor het terugnemen van goederen berekenen wij restockingkosten van 15% van de nettowaarde van de goederen. De retourzending dient kosteloos na het overeenkomen van een datum aan ons te geschieden, onder vermelding van de opdracht en ons ordernummer of het serienummer. Matrassen en op maat gemaakte producten zijn over het algemeen uitgesloten van terugname.

Levertijden, ontwerpwijzigingen

Betalingsvoorwaarden

Voor binnenlandse transacties binnen 8 dagen na de factuurdatum ./. 2 % korting of binnen 30 dagen netto, voor buitenlandse transacties binnen 30 netto. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de gebruikelijke bankrente in rekening worden gebracht. De aanmaningskosten zijn voor rekening van de schuldenaar. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Koper deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is Bad Fallingbostel-Dorfmark.

Status 2021